AGENTURA DILIA VYHLAŠUJE DIVADELNÍ GRANT NA ROK 2014!

29.10.2013 18:48

Divadelní grant DILIA je určen k podpoře studentských činoherních projektů. Žadateli mohou být studenti vysokých uměleckých škol (DiFA JAMU Brno, DAMU Praha) a filozofických fakult (FF MU Brno, FF UK Praha, FF UP Olomouc, FPF SU Opava – obor kulturní dramaturgie).
Studentským projektem se rozumí takový, jehož hlavní inscenační tým (režie, scénografie, úprava atd.) je tvořen pouze studenty.
Podpora bude udělena pouze projektům, jako jsou scénická čtení a inscenace původních českých textů či dosud neuvedených překladů zahraničních her. Jedním z předpokladů úspěchu žádosti je ošetření autorských práv spojených s daným projektem ze strany DILIA.
O grant se mohou ucházet jak projekty vytvořené v rámci školní výuky, tak projekty vytvořené na základě vlastní iniciativy studentů. Žádost o grant podává přímo student (autor, režisér, produkční apod.). Autor projektu (kolektiv) musí být v době podání žádosti řádným studujícím jedné z výše uvedených fakult.
Žádost o grant musí obsahovat:
- popis projektu – název projektu, autoři, inscenační tým, anotace projektu, předpokládaná doba a místo uvádění, přínos projektu (max. 2 strany)
rozpočet projektu
- potvrzení školy, že případné finanční prostředky z grantu DILIA budou vyúčtovány prostřednictvím příslušné školy (vzor potvrzení naleznete zde)
- žádost musí být odevzdána ve dvou kopiích na adresu Agentážní oddělení DILIA, Krátkého 1, Praha 9, 193 00 (k rukám Marie Špalové) + elektronicky na e-mail: spalova@dilia.cz
- žádosti musí být odeslány do 15. prosince 2013 (rozhoduje datum odeslání)
Projekty hodnotí komise složená ze zástupců DILIA. Grant se poskytuje na projekty uskutečněné v kalendářním roce 2014. Grantová komise výsledky svého rozhodnutí oznámí ke 31. lednu 2014. Úspěšní žadatelé získají finanční prostředky do 21 dnů od podpisu smlouvy o přidělení grantu.
Více informací získáte na: spalova@dilia.cz.
Info o projektu naleznete také na stránkách agentury DILIA: https://www.dilia.cz/granty